Software Download

WinPower (ไม่รองรับรุ่น CLARE-II และ ECO-II)

WinPower คือโปรแกรมสำหรับ UPS monitoring รูปแบบการใช้งาน สะดวกและง่ายดาย สามารถที่จะ monitor และ control UPS ของคุณได้
อีกทั้งยังสามารถสั่งให้ Computer ทำการ auto shutdown กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัย และสามารถยืดอายุการใช้งานของ Hardware ได้

Serial Number : 511C1-01220-0100-478DF2A

PowerGuide (สำหรับรุ่น CLARE-II และ ECO-II)

Megatec

Manual Download

 

NMC